Abonnementsbetingelser 

Disse abonnementsbetingelser (“Abonnementsbetingelserne”) gælder for adgang og brugsret til LangCorr ApS’ samlede produktportefølje. Specifikke vilkår for det konkrete abonnement, herunder abonnementsperiode, fremgår af den kombinerede faktura og ordrebekræftelse (“Ordrebekræftelsen”).

1. Adgang og brugsret

Abonnenten har adgang og brugsret (jf. punkt 5) til de produkter, der købes abonnement på, jf. Ordrebekræftelsen.

2. Abonnementsperiode

Abonnementet træder i kraft, når LangCorr ApS har registreret abonnentens bestilling for den aftalte abonnementsperiode. Abonnenten har ikke nogen fortrydelsesret.

Abonnementet er uopsigeligt i abonnementsperioden. Dette gælder også, hvis skolen, som abonnementet er knyttet til, lukker. I det tilfælde sender LangCorr ApS en faktura til abonnenten for abonnementet i de år, abonnenten har forpligtiget sig til. Kunder, der ønsker at opsige abonnementet, skal senest 3 måneder før udløb af
abonnementsperioden opsige abonnementet skriftligt pr mail til vasb@ynatpbee.pbz. Opsiges abonnementet ikke rettidigt, fortsætter abonnementet på samme betingelser. Reducering af abonnementet skal ligeledes
meddeles senest 3 måneder før udløb af abonnementsperioden. 

3. Abonnementspris og betalingsvilkår

LangCorr ApS fakturerer abonnenten årligt i den aftalte abonnementsperiode, medmindre skolen, som abonnementet er knyttet til, lukker, jf. punkt 2.

Ved stigning i elevtal forbeholder LangCorr ApS sig retten til at justere abonnementsprisen tilsvarende. LangCorr ApS regulerer abonnementspriserne i forhold til den gældende inflationsrate, dog med minimum 2 %.

Ved forsinket betaling opkræver LangCorr ApS renter og gebyr i overensstemmelse med den til enhver tid gældende rentelov.

4. Abonnementets omfang

Abonnementet omfatter adgang og brugsret, jf. punkt 5, til alt indhold, der er købt i henhold til Ordrebekræftelsen. LangCorr ApS forbeholder sig retten til løbende og uden varsel at ændre i produkters indhold og funktioner.

5. Abonnentens brugsret

LangCorr ApS ejer enhver immaterialret til produkterne og deres indhold, herunder, men ikke begrænset til, ophavsrettighederne til al tekst og andet materiale, programmering og koder. Abonnenten opnår ingen immaterielle rettigheder til produkterne eller deres indhold.

Enhver fremvisning, eksemplarfremstilling eller kopiering af hele eller dele af produkterne og deres indhold er ikke tilladt, medmindre der foreligger en særskilt skriftlig aftale herom mellem abonnenten og LangCorr ApS.

Abonnenten må ikke afkode produkterne eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende produkterne, herunder opbygningen og sammensætningen af produkterne.

Abonnenten er berettiget til at printe fra produkterne ved brug af printfunktionen.

Abonnenten må ikke sælge, overdrage, distribuere, give licens til, udleje, lease, udlåne eller på anden måde give nogen ud over abonnenten selv eller dennes brugere adgang til produkterne.

6. Opbevaring af password

Abonnenten forpligtiger sig til at opbevare sine passwords på en sådan måde, at de ikke bliver gjort tilgængelige for uvedkommende. Det er således ikke tilladt at lægge sit password ud på eget website og lignende eller på nogen anden måde gøre det offentligt tilgængeligt. Det er på ingen måde tilladt at dele sit password med andre personer eller organisationer, som ikke har betalt for abonnementet.

7. Kommuneaftaler

Ved centrale kommunale aftaler, hvor en kommune køber abonnement til alle kommunens skoler, gælder, at det er en del af aftalen, at kommunen får fuld frihed til at flytte elever rundt og lave de ændringer i kommunens skolestruktur, den løbende har brug for, uden at det vil medføre en forøgelse i abonnementsprisen. Omvendt nedsættes abonnementsprisen ikke ved skolesammenlægninger eller lukning af skoler.

Den øvrige regulering af kommuneaftaler følger vilkårene i Abonnementsbetingelserne og Ordrebekræftelsen.

8. Skoleabonnement

Et skoleabonnement giver både skolens ansatte og skolens elever ret til at benytte de købte produkter, hvilket frit kan foregå såvel på skolens faciliteter som privat.

Den øvrige regulering af skoleabonnementer følger vilkårene i Abonnementsbetingelserne og Ordrebekræftelsen.

9. Folkebiblioteksabonnement

Et folkebiblioteksabonnement giver udelukkende ret til at benytte de købte produkter på bibliotekets faciliteter. Den øvrige regulering af skoleabonnementer følger vilkårene i Abonnementsbetingelserne og Ordrebekræftelsen.

10. Personlige oplysninger

Dine personlige oplysninger behandles fortroligt og vil udelukkende blive anvendt af LangCorr ApS til at administrere dit abonnement og oplyse dig om muligheder, forbedringer eller ændringer af den indkøbte løsning samt lejlighedsvist at informere dig om relaterede løsninger fra LangCorr ApS.

Såfremt du ønsker oplysninger om, hvilke personlige oplysninger vi har gemt i forbindelse med dit abonnement, eller ønsker at få rettet forkert registrerede oplysninger, kan du se disse ved at logge ind på langcorr.dk med dit unilogin.

11. Databehandleraftale

LangCorr (databehandler) handler alene efter instruks fra sine kunder (dataansvarlige) og forpligter sig til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. LangCorr skal på anmodning fra sine kunder kunne give tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

12. Samarbejdspartnere

LangCorr ApS tilbyder og sælger en række produkter i samarbejde med eksterne partnere. Brugen af disse produkter vil være underlagt den konkrete samarbejdspartners abonnementsbetingelser. Vores samarbejdspartneres abonnementsbetingelser kan du finde på nedenstående links:

www.wordjuggle.com

13. Portalens tilgængelighed

Det er LangCorr ApS’ ambition, at vores samlede produktportefølje er tilgængelig online 24 timer i døgnet hele året rundt med følgende forbehold:

Mindre serviceopgaver, som f.eks. genstart af servere, udføres i tidsrummet mellem kl. 18.00 og kl. 05.00. I den forbindelse vil abonnenten kunne opleve mindre driftsforstyrrelser.

Ved større planlagte ændringer og vedligeholdelse kan LangCorr ApS lukke portalen helt ned i servicevinduet mellem kl. 18.00 og kl. 07.00 på hverdage, samt hele døgnet lørdage, søndage og helligdage, samt skoleferier.

Planlagte driftsforstyrrelser vil blive varslet 48 timer før hændelsen på forsiden af den pågældende portal.

Hvis driftsforstyrrelser, som ikke er varslet, medfører, at abonnementsindholdet er utilgængeligt for abonnenten i en sammenhængende periode på minimum 24 timer, kan abonnenten i dette tilfælde kræve forholdsvis forlængelse af abonnementet svarende til den tid, produktet har været utilgængeligt.

14. Prøveperiode

LangCorr ApS tilbyder én gratis prøveperiode på samtlige af vores produkter. Prøveperioden kan oprettes af alle lærere, og adgangen til produktet vil herefter være tilgængelig for hele skolen i en måned. Efter særlig aftale med vores konsulenter kan prøveperiodens varighed evt. forlænges.

Gentagne oprettelser af prøveperioder på det samme læringsmateriale vil blive betragtet som misbrug, hvorfor LangCorr ApS i dette tilfælde forbeholder sig retten til at spærre abonnementet.

I forbindelse med salg og markedsføring kan LangCorr ApS åbne for hel eller delvis offentlig og almindelig adgang til produktporteføljen, uden at det giver abonnenten ret til forlængelse af perioden eller afslag i abonnementsprisen.

LangCorr ApS forbeholder sig rettigheden til at kontakte ansøgeren via de kontaktoplysninger, som er angivet i forbindelse med prøveperioden.

15. Misligholdelse af abonnement

Ved misligholdelse af Abonnementsbetingelserne eller vilkårene i Ordrebekræftelsen kan LangCorr ApS midlertidigt lukke for adgang og brugsret til abonnementet, indtil misligholdelsen ophører. Hvis abonnenten i væsentlig grad misligholder sine forpligtigelser, kan LangCorr ApS ophæve abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning uden refusion af abonnementsprisen for den resterende periode af abonnementets løbetid.

Manglende betaling af abonnementsprisen og eventuelle renter, gentagen forsinket betaling på mere end 30 dage samt uberettiget distribution af password betragtes bl.a. som væsentlig misligholdelse.

16. Ansvarsbegrænsning

LangCorr ApS er ikke i noget tilfælde ansvarlig for følgeskader og direkte eller indirekte tab som følge af abonnentens brug af det købte produkt.

17. Skadesløsholdelse

Abonnenten holder LangCorr ApS skadesløs for ethvert krav, tredjepart måtte rette mod LangCorr ApS som følge af abonnentens brud på de til enhver tid gældende bestemmelser i ophavsretsloven, varemærkeloven, designloven og markedsføringsloven eller vilkårene i Abonnementsbetingelserne eller Ordrebekræftelsen.

18. Leverandør

Abonnementsaftalen indgås med virksomheden:

LangCorr ApS

Erritsøgårdsvej 11

DK-7000 Fredericia

CVR: 35049053

Tlf.: +45 50 50 31 12

Mail: vasb@ynatpbee.pbz

Web: www.langcorr.dk

 

Abonnementsbetingelserne er senest ændret 1/3 – 2016

Tidligere abonnementsbetingelser

 

Cookie og privatlivspolitik

Introduktion
Her kan du læse om vores cookie- og privatlivspolitik. Du kan læse om, hvem vi er, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside, anvender vores digitale læremidler eller på anden måde er i kontakt med LangCorr. Du kan også læse om, hvordan vi bruger cookies på vores hjemmeside og i vores digitale læremidler.

Endelig kan du læse om, hvilke rettigheder du har efter databeskyttelsesforordningen, samt hvordan du kan komme i kontakt med os, hvis du har spørgsmål eller henvendelser om vores håndtering af personoplysninger.

Hvem er vi?
LangCorr er et dansk selskab stiftet af erfarne undervisere. Det er vores mission at reducere tidsforbruget på trivielle arbejdsopgaver og give lærere mere tid til deres elever. Vi tilbyder effektive løsninger, der minimerer tidsforbruget på rettearbejde, screeninger og gruppedannelse. Vores programmer gør det muligt at bruge tiden på det, der virkelig rykker eleverne. Vores læremidler er tilgængelige for lærere og elever gennem vores hjemmeside.

Både som dataansvarlig og databehandler behandler LangCorr en række personoplysninger. Vi behandler oplysninger om både brugere, kunder, samarbejdspartnere og andre private personer, der enten besøger vores hjemmeside eller tager kontakt til os.

For at du skal føle dig sikker på, at vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med loven, kan du altid kontakte LangCorrs IT-afdeling. Dem kan du altid kontakte, hvis du har spørgsmål eller bekymringer angående vores behandling af personoplysninger. Du kan kontakte afd. leder Heine Lund Thunbo på urvar@ynatpbee.pbz

Cookies

Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekstfil, der kan lagres på din computer, tablet eller mobiltelefon. En cookie kan anvendes til mange formål, fx at genkende din computer eller huske dine indtastninger fra sidste gang, du besøgte en hjemmeside. Da cookies kan bruges til forskellige formål, vil der typisk blive lagret mere end blot én cookie, når du besøger en hjemmeside eller anvender en app. Der er dog ingen personlige oplysninger gemt i cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Vores brug af cookies på hjemmesiden
For at vores hjemmeside fungerer optimalt, lagrer vi både nødvendige og funktionelle cookies, når du besøger vores hjemmeside. Vi lagrer også cookies, der gør, at vi kan huske dine indstillinger fra sidste gang, du besøgte vores hjemmeside, og cookies, der gør, at vi kan føre statistik over, hvordan du og alle andre besøgende bruger vores hjemmeside. Vi anvender også målrettede cookies for at kunne optimere produktet til den enkelte bruger.

Vores brug af cookies på platformen
Vi bruger cookies til at styre brugerlogin på vores website og derved kontrollere, om brugeren er logget ind eller ej. Desuden anvendes cookies til at tilpasse indhold og teknisk funktionalitet for at give den bedst mulige oplevelse på vores hjemmeside. Endelig lagrer vi cookies, der gør, at vi kan føre statistik og blive klogere på, hvordan du og alle andre besøgende bruger vores programmer.

Hvem får cookies?
Både nødvendige og funktionelle cookies bliver tildelt alle, der besøger langcorr.dk og langcorr.com.

Så lang tid lagres vores cookies
Cookies sletter sig selv, når deres levetid udløber. Tiden afhænger af den enkelte cookie og kan variere fra én dag til 730 dage. Alle cookies fornyes ved hvert besøg.

Sådan sletter og undgår du cookies
Hvis du ikke ønsker, at vi lagrer cookies, kan du blokere dem. Se vejledning her: minecookies.org/cookiehandtering. Dog skal du være opmærksom på, at du I så fald skal indtaste dine oplysninger hver gang du logger ind på LangCorrs hjemmeside.

Behandling af personoplysninger
LangCorr indsamler og behandler personoplysninger om sine brugere, kunder, samarbejdspartnere og besøgende på hjemmesiden. Vi indsamler og behandler oplysningerne, da de er nødvendige, for at vi kan levere vores digitale læremidler, support og service til vores kunder og brugere. Oplysninger behandles desuden, da det er nødvendigt, for at vi kan komme i kontakt med vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere samt modtage og udføre betaling i henhold til vores aftaler. Vi behandler også oplysninger, da det er nødvendigt, for at vi kan fremsende nyhedsbreve til dem, der ønsker at modtage informationer om virksomheden og vores produkter. Endelig er det også nødvendigt, at vi behandler personoplysninger om de personer, der tager kontakt til os via e-mail eller på de sociale medier.

LangCorr ønsker at skabe de bedste produkter samt at give vores kunder og brugere den bedste brugeroplevelse. Vi behandler derfor også personoplysninger, for at vi kan udvikle vores produkter og tilpasse dem til vores brugere.

Her kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler til de forskellige formål:

Når du er kunde hos LangCorr eller har oprettet et prøveabonnement
Når der oprettes et prøveabonnement eller købes et abonnement til en af hos LangCorrs programmer, indsamler vi oplysninger om navn, e-mail, telefonnummer, institution, stillingsbetegnelse og firmaadresse på den eller de personer, der tager kontakt til hos LangCorr. Vi indsamler disse oplysninger, da det er nødvendigt, for at vi kan levere vores tjenester og informere om, hvordan tjenesterne anvendes. Oplysninger indsamles også, da det er nødvendigt for, at vi kan modtage betaling og vedligeholde det løbende kundeforhold.

hos LangCorr indsamler og behandler også oplysninger om kundernes løbende kundeforhold og deres interesser for hos LangCorr og hos LangCorr produkter. Disse oplysninger bruges til intern brug i forhold til at målrette og optimere vores produkter og ydelser til forskellige kundesegmenter.

Når du er leverandør eller samarbejdspartner
hos LangCorr anvender vi en lang række leverandører og samarbejdspartnere til forskellige formål. For at vi kan opfylde vores betalingsforpligtelser og modtage vores ydelser i henhold til de forskellige aftaler, kan vi være nødt til at indsamle og behandle en række personoplysninger om medarbejdere hos disse leverandører og samarbejdspartnere. Vi indsamler i den forbindelse oplysninger om navn, telefonnummer, e-mail, stillingsbetegnelse og arbejdsplads. I enkelte tilfælde vil hos LangCorr desuden indsamle og behandle andre personoplysninger, i forbindelse med at der sker løbende kommunikation gennem parterne.

Når du besøger vores hjemmeside
Som det fremgår i afsnittet om cookies, så bliver der lagret cookies på computere, tablets eller smartphones hos alle, der besøger langcorr.dk og langcorr.com. Disse cookies indeholder ikke i sig selv personoplysninger, men de giver os mulighed for at indsamle personoplysninger om den besøgende. De oplysninger, der indsamles, er IP-adresse, enhedens geografiske placering, browsertype samt oplysninger om, hvordan hos LangCorrs hjemmeside anvendes. Det kan fx være oplysninger om, hvilke sider der anvendes, og hvor længe en bruger befinder sig på siden.

Oplysninger anvendes først og fremmest til at sikre, at vores hjemmeside fungerer korrekt og skaber den rette brugeroplevelse for den enkelte besøgende. Oplysningerne anvendes også til at foretage analyse og statistik af, hvordan alle besøgende bruger vores hjemmeside. Disse oplysninger kan fx hjælpe os med at forstå de besøgendes interesser og præferencer, så vi kan blive klogere på, hvad folk synes om vores produkter. Endelig anvendes oplysningerne også til, at vi kan målrette vores markedsføring og indhold mod dig på internettet.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
Det er muligt at tilmelde sig hos LangCorrs nyhedsbrev og modtage markedsføringsmateriale og informationer om hos LangCorrs mange forskellige produkter. Tilmelding til nyhedsbrev sker ved, at der afgives samtykke. Når der sker tilmelding til vores nyhedsbrev, er det nødvendigt at indsamle og behandle oplysninger om navn og e-mail, samt hvilke produkter den tilmeldte ønsker at modtage information om. Hvis ikke vi kan indsamle og behandle disse oplysninger, har vi nemlig ikke mulighed for at sende dig et nyhedsbrev.

Det er altid muligt at trække samtykket tilbage ved at klikke på afmeldingslinket i alle fremsendte nyhedsbreve eller under ’min side’ på LangCorr.dk.

LangCorr afholder løbende en række events i form af seminarer, kurser eller lignende. For at vi kan registrere tilmeldinger og sikre, at alle vores tilmeldte kan få adgang til vores events, har vi behov for at indsamle og behandle en række personoplysninger. De oplysninger, vi indsamler, er navn, stillingsbetegnelse, arbejdsplads og e-mail.

Når du er i kontakt med LangCorr via mail eller sociale medier
Brugere, kunder, leverandører såvel som alle privatpersoner har mulighed for at tage kontakt til LangCorr gennem forskellige kanaler. Formålet med henvendelserne varierer meget, men det er fx muligt at kontakte os via e-mail, telefon eller på de sociale medier med spørgsmål vedrørende kundeforhold eller behandling af personoplysninger ved LangCorr.

Når du retter kontakt til LangCorr, vil vi indsamle og behandle personoplysninger om dig. Det vil typisk være navn, telefonnummer og e-mail, men vi vil også gemme de oplysninger, der er indeholdt i den besked, du sender til os.

Når du bruger LangCorrs programmer
Brugen af LangCorrs programmer sker typisk, fordi din skole har besluttet, at du skal anvende LangCorr i forbindelse med din undervisning. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at din skole har besluttet, at dine oplysninger om navn, skole og klassetrin skal overføres til LangCorrs programmer, samt at skolen må bruge LangCorrs platform til at behandle oplysninger om dine opgavebesvarelser, resultater og andre oplysninger, der er relevante, for at skolen kan tilbyde dig den bedste undervisning. Oplysningerne bliver indhentet fra Styrelsen for It og Læring. Da det er din egen skole, der har besluttet, at LangCorrs programmer skal bruges til at behandle dine oplysninger, er det skolen, der er den dataansvarlige. LangCorr vil derimod være databehandler, og det betyder, at vi som udgangspunkt kun må behandle dine oplysninger til lige præcis de formål, som din skole bestemmer.

Hos LangCorr vil vi gerne være sikre på, at vores læringsprogrammer og -materiale bliver en succes og giver dig den bedste brugeroplevelse. Du skal derfor være opmærksom på, at vi udfører statistik, måling og analyse af din brug af LangCorrs platform, som vi bruger til at forbedre vores produkter og til at hjælpe dig med at bruge produkterne bedst muligt. Vi er ikke interesserede i at måle, hvordan lige præcis DU bruger platformen, men vi er interesserede i at danne os et samlet overblik over, hvordan samtlige af vores brugere anvender programmerne.

Personoplysninger, som vi indhenter fra tredjeparter
Det kan ske, at LangCorr indimellem indhenter oplysninger om dig, som du ikke selv har givet direkte til os. Der kan fx være tilfælde, hvor dine oplysninger stammer fra din arbejdsgiver, eller hvor vi indhenter dine oplysninger, der er offentligt tilgængelige på internettet. Vi indhenter kun dine oplysninger, når det er nødvendigt, samt når der er et sagligt formål forbundet hermed.

Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Det kan du læse mere om nedenfor.

Hvad sker der, hvis vi ikke kan behandle dine data?
Langt de fleste personoplysninger, vi indsamler, er nødvendige, for at vi som virksomhed kan opfylde vores forpligtelse over for kunder, brugere, samarbejdspartnere m.v. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine personoplysninger, er der derfor mange af vores services, du ikke kan få glæde af. Det er fx ikke muligt at være kunde eller tilmelde sig nyhedsbrev, uden at vi kan behandle personoplysninger, og det vil heller ikke være muligt at bruge vores platform, uden at vi kan identificere, hvem du er.

Selvom vi rigtig gerne vil bruge dine oplysninger om din brug af vores hjemmeside og vores platform til at analysere, udvikle og markedsføre vores produkter, har vi fuld forståelse for, hvis du ikke ønsker, at vi bruger disse oplysninger. Du har derfor altid mulighed for at tage kontakt til os, hvis du gerne vil undgå, at vi bruger dine personoplysninger til disse formål.

Deling og videregivelse af dine personoplysninger
Personoplysninger, der indsamles af LangCorr, anvendes kun internt og bliver hverken delt eller videregivet til tredjeparter, medmindre vi er forpligtet til at videregive oplysninger for at overholde dansk lovgivning, eller vi bliver pålagt at gøre dette ved dom.

LangCorr anvender dog databehandlere til alle de formål, som er angivet ovenfor. Vi anvender fx databehandlere til at opbevare alle vores bruger- og kundeoplysninger, og vi anvender også databehandlere til at udsende nyhedsbreve og markedsføringsmateriale fra LangCorr. Databehandlerne må dog kun behandle vores og dine personoplysninger til lige præcis de formål, som vi instruerer dem til, og de må altså ikke anvende oplysningerne til andre eller egne formål. For at sikre os, at dine personoplysninger ikke bliver anvendt i strid med loven eller til forkerte formål, udvælger vi nøje vores databehandlere, og vi sikrer os, at der er indgået en databehandleraftale med alle vores databehandlere.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Hvor længe vi opbevarer og behandler dine personoplysninger, afhænger af det konkrete formål med behandlingen, og vi har derfor ikke mulighed for at fortælle, præcis hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger. Vi behandler dog kun dine oplysninger så længe, det er nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. Kundeoplysninger bliver fx behandlet så længe, kundeforholdet løber, da vi ellers ikke har mulighed for at opfylde vores forpligtelser. Udvalgte kundeoplysninger kan derudover også blive opbevaret helt op til fem år efter, at kundeforholdet er ophørt, da vi er forpligtet efter lovgivningen til at opbevare disse oplysninger.

Hvis du gerne vil vide mere om, hvor længe dine personoplysninger opbevares, er du altid velkommen til at rette henvendelse til os.

Sikkerhed
For at sikre dine personoplysninger og din ret til databeskyttelse har vi etableret en lang række tekniske, fysiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. LangCorr har vedtaget interne retningslinjer for, hvordan virksomheden og vores medarbejdere skal behandle personoplysninger, og vi sikrer os, at vores medarbejdere kun har adgang til de personoplysninger, som er nødvendige, for at de kan udføre deres arbejde. Derudover har vi vedtaget en it- og sikkerhedspolitik, der skal overholdes af samtlige af vores medarbejdere, og vi underviser løbende vores medarbejdere i håndtering af personoplysninger og vigtigheden af, at de behandler dine oplysninger på en sikker og lovlig måde.

Ændringer og opdatering af cookie- og privatlivspolitik
Da både teknologien, vores produkter og services kan ændre sig over tid, vil det også betyde, at vores privatlivspolitik kan ændre sig. Du skal derfor være opmærksom på, at vores cookie- og privatlivspolitik kan ændre sig løbende, så den afspejler den aktuelle behandling af personoplysninger ved LangCorr. Vi opfordrer dig derfor til at holde dig orienteret om vores cookie- og privatlivspolitik med jævne mellemrum. Vi underretter dig naturligvis, hvis vi foretager væsentlige ændringer, der har en betydning for dig og din databeskyttelse.

Hvilke rettigheder har du?
Du har altid ret til at få at vide, hvilke oplysninger LangCorr har registreret om dig, samt hvorfor vi behandler dem. Du kan derfor altid tage kontakt til os med henblik på at få en oversigt over dine personoplysninger hos LangCorr. Hvis du synes, at LangCorr behandler dine personoplysninger på en forkert måde, har du også altid mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen. LangCorr vil i så fald tage stilling til, om vi skal slette eller berigtige dine oplysninger eller begrænse behandlingen. Disse rettigheder har du efter gældende lovgivning, og henvendelse i forbindelse hermed kan rettes til LangCorrs IT afdeling. Du er også altid velkommen til at tage kontakt til LangCorr, hvis du har spørgsmål om behandling af dine personoplysninger eller personoplysninger generelt. Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du mulighed for at gøre dette ved henvendelse til Datatilsynet.

 

Privatlivspolitikken er senest ændret d. 25. maj 2018.